Aham Rudre

 

Self Introduction of Mother Durga

 
I AM the manifestation of the Eleven Rudras
The Eightfold Prosperity, the Ashta Vasus
And Sun in the Signs Twelve,
The Lord of the Universe  
AM the Universal Mother
The All in All, the All

 

Aham rudrebhih vasubhih carami aham adityaih uta visvadevaih aham


Aham mitravaruna ubha bibharmi aham indragni aham asvina ubha aham


Aham somamahanasam bibharmi aham tvastaram uta pusanam bhagam


Aham dadhami dravinam havismate supravye yajamanaya sunvate


Aham raastri sam-gamani vasunam cikitusi prathama yajmiyanam


tam madevah Viadadhu purutra bhuristhatram bhuri-avesayantim


Maya sah annam atti yah vi-pasyati yah praniti yah im srunoti uktam
Amantavah mam te upa-ksiyanti srudhi sruta sraddhivam te vadami


Aham eva svayam idam vadami justam devebhih uta manusebhih
Yam kamaye tam tam ugram krnomi tam brahmanam tam rsim tam sumedham


Rudraya dhanuha tanomi brahma-dvise sarave hantavaiu


Aham janaya samadam krnomi aham dyava prthivia a vivesa


Aham suve pitaram asya murdhan mam yonih apsu antah samudre


Tatah vitisthe bhuvana anu visva uta amum dyam varsmana upa sprsami


Aham eva vatah iva pra-vami arabhamana bhuvanani visva
Ena prthivya etavati mahina sam babhuva]