Amba Ashtakam 

 

Adorned with Crescent Moon art Thou
Known as Parvati, Kali and Haimavati
Bestower of wealth divine 
Thou rulest all as Mother Amba !AmbA shAmbhavi candramaulirabalA.aparNA umA pArvatI
kAlI haimavatI shivA trinayanI kAtyAyanI bhairavI |
sAvitrI navayauvanA shubhakarI sAmrAjyalakShmIpradA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 1 || 

AmbA mohini devatA tribhuvanI AnandasandAyinI
vANI pallavapANiveNumuralIgAnapriyA lolinI |
kalyANI uDurAjabimbavadanA dhUmrAkShasaMhAriNI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 2 || 


ambA nUpuraratnakaN^kaNadharI keyUrahArAvalI
jAtIcampakavaijayantilaharI graiveyakairAjitA |
vINAveNuvinodamaNDitakarA vIrAsane saMsthitA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 3 || 

ambA raudriNi bhadrakAli bagalA jvAlAmukhI vaiShNavI
brahmANI tripurAntakI suranutA dedIpyamAnojvalA |
cAmuNDA shritarakShapoShajananI dAkShAyaNI vallavI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 4 || 

ambA shUladhanuH kashAN^kushadharI ardhendubimbAdharI
vArAhI madhukaiTabhaprashamanI vANIramAsevitA |
malladyAsuramUkadaityamathanI mAheshvarI cAmbikA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 5 || 

ambA s.rShTavinAshapAlanakarI AryA visaMshobhitA gAyatrI
praNavAkSharAm.rtarasaH pUrNAnusandhI k.rtA|
oMkArI vinatAsutArcitapadA uddaNDadaityApahA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 6 || 

ambA shAshvata AgamAdivinutA AryA mahAdevatA
yA brahmAdipipIlikAntajananI yA vai jaganmohinI |
yA pa~ncapraNavAdirephajananI yA citkalA mAlinI
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 7 || 

ambApAlitabhaktarAjadanishaM ambAShTakaM yaH paThet
ambAlolakaTAkShavIkShalalitaM caishvaryamavyAhatam |
ambA pAvanamantrarAjapaThanAdante ca mokShapradA
cidrUpI paradevatA bhagavatI shrIrAjarAjeshvarI || 8 || 

|| iti shrIrAjarAjeshvaryaShTakaM saMpUrNam ||