Grace us, O Mother - Kuchipudi


Devi Prepannarthi Hare Praseeda
Praseeda Mathar Jagathokhilasya
Praseeda Visweswari Pahi Vishwam
Thvameeswari Devi Characharasya

 

O Thou who art the Universal Mother
O  Thou who art the Protector Divine
Grace us, O Mother
Thou art the All in All !


Thvam Vaishnavee Shakti Anantha Veerya
Viswasya Beejam Paramasi Maya
San mohitam Devi Samasthamethath
Thvai hi prasanna Bhuvi Muktidaiva

 

Sarva Mangalay Mangalye
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanyethryambake Gouree
Narayani Namostute

 


Shrishti Sthiti Vinasanam
Shakti Moorthe Sanatani
Gunasraye Gunamaye
Narayani Namostute

 

Sarvaswa Roope Sarvese
Sarva Shakti Samanvite