Jagadananda Karaka - Kuchipudi

 

jaga dAnanda kArakA jaya jAnaki prANa nAyaka


O Lord of Prakriti, Thou art the Source of Eternal Bliss !


Anu Pallavi


gaganAdhipa satkulaja rAja rAjESwara
suguNakara sura sEvya bhavya dAyaka sadA sakala ||


The Sustainer of the World
And lord of the skies,
Sinless and Absolute
Thou art Bliss Itself !


C1 amara tAraka nichaya kumuda hita pari poorNAnagha
sura surabhooja dadhi payOdhi vAsa haraNa
sundara tara vadana sudhAmaya vachO brinda gOvinda
sAnanda mAvara ajarApta SubhakarAnEka


C2 - nigama neerajAmruta pOshaka animisha vairi
vArida sameekaraNa khaga turanga satkavi hrudAlaya
agaNita vAnarAdhipa natAnghri yuga


indra neela mani sannibhApaghana chandra soorya nayanA pramEya vA
geendra janaka sakalESa Subhra nAgEndra Sayana Samana vairi sannuta || 

C4 pAda vijita mouni SApa sava paripAla vara mantra grahaNa lOla
parama Santa chitta janakajAdhipa sarOja bhava varadAkhila ||


C5 SruShTi sthityanta kAraka amita kAmita phalada asamAna gAtra
Sachee pati sutAbdhi sudhAkara kusuma vimAna surasA ripu karAbja
lAlita charaNa ava guNA sura gaNa mada haraNa sanAtanAja nuta


C6 sajjana mAnasAbdhi sudhAkara kusuma vimAna surasa ripu karAbja
lAlita charaNAvaguNAsura gaNa madaharaNa sanAtanAjanuta ||


C7 OmkAra panjara keera pura hara sarOja bhava kESavAdi roopa
vAsava ripu janakAntaka kalA dharApta ghruNA kara
SaraNAgata jana pAlana sumanO ramaNa
nirvikAra nigama sAratara || You are like the parrot, in the cage of Omkara.


C8 kara dhruta Sara jAlAsura madApa haraNa vanee surAvana
kaveena bilaja mouni kruta charitra sannuta Sree tyAgarAja sannuta||
C9
purANa purusha nruvArAtmajA Srita parAdheena khara virAdha rAvana
virAvaNa anagha parASara manOhara abhikruta tyAgarAja sannuta ||


C10 agaNita guNa kanaka chEla sAla vidaLana aruNAbha samAna charaNa
apAra mahimAdbhuta sukavi jana hrutsadana sura muni gaNa
vihita kalaSa neera nidhijAramaNa pApa
gaja nrusimhva tyAgarAjAdi nuta ||
-