Jaya Bhagavathi ...........................

 

Victory to Thee, O Mother,
Granter of boons auspicious,
The destroyer of sins,
And Remover of human pains !

Jaya Bhagavati Devi Namo Vara-De
Jaya Paapa-Vinaashini Bahu-Phala-De |
Jaya Shumbha-Nishumbha-Kapaala-Dhare
Prannamaami Tu Devi Naraartihare ||1||


Jaya Candra-Divaakara-Netra-Dhare
Jaya Paavaka-Bhuussita-Vaktra-Vare |
Jaya Bhairava-Deha-Niliina-Pare
Jaya Andhaka-Daitya-Vishossa-Kare ||2||

Jaya Mahissa-Vimardini Shula-Kare
Jaya Loka-Samastaka-Paapa-Hare |
Jaya Devi Pitaamaha-Vissnnu-Nate
Jaya Bhaaskara-Shakra-Shiro-[A]vanate ||3||

Jaya Ssannmukha-Saayudha Iisha-Nute
Jaya Saagara-Gaamini Shambhu-Nute
Jaya Duhkha-Daridra-Vinaasha-Kare
Jaya Putra-Kalatra-Vivrddhi-Kare ||4||

Jaya Devi Samasta-Shariira-Dhare
Jaya Naaka-Vidarshini Duhkha-Hare |
Jaya Vyaadhi-Vinaashini Mokssa-Kare
Jaya Vaan.chita-Daayini Siddhi-Vare ||5||

Etad-Vyaasa-Krtam Stotram
Yah Patthen-Niyatah Shuci |
Grhe Vaa Shuddha-Bhaavena
Priitaa Bhagavatii Sadaa ||6||