Kalika   Ashtakam

 

Salutations to Thee, O Time Personified,
The Destroyer of all things demoniac,

With frightening appearance
And a Divine Terror to behold !
 
Galad-Rakta-Munnddaavalii-Kannttha-Maalaa
Maho-Ghora-Raavaa Su-Damssttraa Karaalaa |
Vivastraa Shmashaana-[A]alayaa Mukta-Keshii
Mahaakaala-Kaama-[A]akulaa Kaalikeyam ||1||

 

 
 

Bhuje-Vaama-Yugme Shiro[a-A]sim Dadhaanaa
Varam Dakssa-Yugme-Abhayam Vai Tathai-[aa-E]va |
Su-Madhya-Api Tungga-Stanaa Bhaara-Namraa
Lasad-Rakta-Srkka-Dvayaa Su-Smitaasyaa ||2||

 
Shavadvandva-Karnna-Avatamsaa Su-Keshii
Lasat-Preta-Paannim Prayuktai(a-E)ka-Kaan.cii |
Shava-[A]akaara-Man.ca-Adhi-Ruuddhaa Shivaabhish_
Catur-Dikssu-Shabdaayamaana-Abhireje ||3||
 

 

Viran.cya[i-A]adi-Devaas-Trayas-Te Gunns-Triin
Sama-[A]araadhya Kaaliim Pradhaanaa Babhuubuh |
Anaadim Suraadim Makhaadim Bhavaadim
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||1||

 
Jagan-Mohaniiyam Tu Vaag-Vaadiniiyam
Suhrt-Possinnii-Shatru-Samhaaranniiyam |
Vaca-Stambhaniiyam Kim-Uccaattaniiyam
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||2||
 
Mano-Jaastu Kaamaan Yathaartham Prakuryaat |
Tathaa Te Krtaarthaa Bhavanti-Iti Nityam
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||3||
 
Suraa-Paana-Mattaa Su-Bhakta-Anuraktaa
Lasat-Puuta-Citte Sada[a-A]avirbhavat-Te |
Japa-Dhyaana-Puujaa-Sudhaa-Dhauta-Pangkaa
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||4||
 
Cid-Aananda-Kandam Hasan Manda-Mandam
Sharac-Candra-Kotti-Prabhaa-Pun.ja-Bimbam |
Muniinaam Kaviinaam Hrdi Dyotayantam
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||5||
 
Mahaa-Megha-Kaalii Su-Rakta-Api Shubhraa
Kadaacid Vicitraa-Krtir-Yogamaayaa |
Na Baalaa Na Vrddhaa Na Kaamaatura-Api
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||6||
 
Kssama-Sva-Aparaadham Mahaa-Gupta-Bhaavam
Mayaa Loka-Madhye Prakaashi-Krtam Yat |
Tava Dhyaana-Puutena Caapalya-Bhaavaat
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||7||
 
Yadi Dhyaana-Yuktam Patthed Yo Manussyas_
Tadaa Sarva-Loke Vishaalo Bhavec-Ca |
Grhe Ca-Asstta-Siddhir-Mrte Ca-Api Muktih
Svaruupam Tvadiiyam Na Vindanti Devaah ||8||