Kalika Stotra 

 

I worship Her
Who has a Terrible Form
As She is Time Personified
And Mother's Fourth Aspect !


hum hum kArE sadA rUpE nIla nIraja lOcanE
shaila dvaita mukhE daivE kAlikAvayi namOstutE

Rakhya nIrabharE gaurI ruNDamAlA dharmAmbikE
sarvE lambOdarE shivE kAlikAvayi namOstutE


 

Nava yauvana sampannE gajakumbhOpa mastanE
bAgEsharI shivE yashAntE kAlikAvayi namOstutE


LOla bimbE harAlOkE daitra daya vibhUSitE
ghOra hashvat-dharE dEvi kAlikAvayi namOstutE

DAtra carmAmbaradharE svarga shaktidharE harE
kapAlEndrIvarE vAmE kAlikAvayi namOstutE

nIlOtpalAmbikA vANI sindhUrE indu sahOdarE
sura vastra shyAmakANE kAlikAvayi namOstutE

ghana yuvana dhumrAhE candrasUryA trIlOcanE
shailagAtrE shubhE mAtaha kAlikAvayi namOstutE

brahma shambhu nirantE sad samAdhya daityivE
dEvakOTi samArUpE kAlikAvayi namOstutE