Kamakshi Stuti 

 

O Thou of many aspects,
Terrible as Mother Kali
And sweet as the Lotus Eyed
To Thee, my salutations !

 

KAnchI-nUpura-ratna-kankaNa-lasat-kEyUra-harOjjvalAm
KAshmIrAruNa-kanchukAnchita-kuchAm kartUrikA-charchitAm
KalhArAnchita-hasta-yugma-lasitAm kAruNya-kallOlinIm
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm

KAmArAti-manah-priyAm kamala-bhU-sevyAm ramA-rAdhitAm
KandarpAdhika-darpa-dAna-vilasat-soundarya-dIpAnkurAm
KIrAlApa-vinodinIm bhagavatIm kamya-pradAna-vratAm
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


KAdambha-prama-dham-vilAsa-gamanam-KalyaAna-karcirava
KalyAnAchala-pAth-pIta-lasitaam -KaNtya-Spuranthi-SuBAm
kAlyAnAchala-karmuk-kpa-priyathama-kAdamba-mAlA-Sriya
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


Gandharva-mara-sidda-charana-vadud-DhyanA-pathA-nanchitA
Gowrim-Kunkuma-panga-pangitha-kuja-Dwenthwadi-rAma-SuBAM
Gambeerasmita-VibramAnjita-mukim-gangAdharA-lingithAm
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


Vishnu-brahma-muka-marEndra-palisat-kotira-pItas-Stalam
lAksha-ranchita-pAda-padma-Ugalam-ragEndru-bimbA-nanAm
Vedan-thAgama-vedya-vedya-charitam-vidvaj-janaura-vrutham
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


Makantha-druma-mula-desa-mahitE-manikkya-simhasanE
Divyam-dIpita-hema-kanthi-vilasat-vastra-vrutAm-tAm-SuBAm
Divya-kalpita-Divya-deha-baritAm-Srusti-pramodar-pitAm
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


Aadha-radi-samasta-chakra-nilayam-adyantha-sUNyam-umam
AakaSadi-samasta-bUta-nivaha-karAma-viSheshatmikAm
Yogindrai-rapi-yoginai-sataganar-arathi-tha-abhikam
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


HeenkAram-pranavat-mIkam-prana-matam-sridAna-vidyA-mahim
Im-klim-sau- ruci-mantra-mUrti-nivaha-kArama-vishaesat-mikAm
Brahma-nanda-dara-sanu-buti-mahatam-brahma-priya-muvadinIm
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


Siddananda-janDsya-cinmaya-sukakarAm-maha-yoginIm
MayAn-vishva-vimohinim-madu-matIm-Deyam-SuBa-brahmanIm
Deyam-kinnara-siddi-chArana-vadu-Deyam-sada-yogiBih
KAmAkshIm kalayAmi kalpa-latikAm KAnchI-purI devatAm


KAmari-kAmam kamalasanastham
Kamyapradam kankana-bhusa-hastam
KAnci-nivAsam kanakak-prabhasam
KAmAkshI-devi kalayAmi cidde