Pibare  Rama Rsam

 

Drink immortal nectar
Drink the nectar of Lord Rama !


pallavi


pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam


caraNam 1


dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam


caraNam 2


janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram


caraNam 3


paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam


caraNam 4


shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam