Odissi - Soorya Ashtakam 

 

Adi Deva Namasthubhyam
Praseeda Mama Bhaskara
Divakara Namasthubhyam
Prabha Kara Namosthuthey

O Creator of Light
O Lord of Day
Grace me O Lord
I bow down to Thee, O Primal Deity !

Saptha Aswa Radha Roodam
Prachandam Kasypathmajam
Swetha Padma Dharma Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Lohitham Radhamaroodam
Sarvaloka Pithamaham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam pranamamyaham

Trigunyam Cha Maha Sooram
Brahma Vishnu Maheswaram
Maha Papaharam Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bramhitham Teja Punjam Cha
Vayu Makasa Meva Cha
Prubhustwam Sarva Lokaanam
Tham Suryam Pranamamyaham

Bandhooka Pushpa Sankaasam
Hara Kundala Bhooshitham
Eka Chakra Dharma Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Viswesam Viswa Karthaaram
Maha Theja Pradheepanam
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam Pranamamyaham

Sri Vishnum Jagathaam Nadam
Jnana Vijnana Mokshadham
Maha Papa Haram Devam
Tham Suryam PranamamyahamPhala Sruthi 


Suryashtakam Idham Nithyam
Gruha Peeda Pranasanam
Aputhro Labhathe Puthram
Daridhro Dhanavan Bhaveth

Aamisham Madhu Panam Cha
Ya Karothi Raver Dhine
Saptha Janma Bhaved Rogi
Janma Janma Dharidhratha

Sthree Thails Madhu Maamsani
Yasth Yejathu Raver Dhine
Na Vyadhi Soka Dharidhryam
Surya Lokam Sa Gachathi