Odissi about Ya Devi 

 

Ya Devee Sarva Bhooteshu
Buddhi Roopena Samsthita
Namasthasyai Namasthasyai
Namasthasyai Namo Namah !

She who pervades everywhere
As intelligence
To that Mighty Mother
I Bow !


Ya devi sarvabhuteshu vishnu-mayeti sadbita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu shakti - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu bhakti - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu matri - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu shanti - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah


Ya devi sarvabhuteshu daya - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu shraddha - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu lajja - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu jaati - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu lakshmi - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Ya devi sarvabhuteshu nidra - rupena samsthita
Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah

Namas tasyai, namas tasyai, namas tasyai namo namah...